За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти

 


30 май 2023 г.

 

Уведомление

Към документа

 

 


21 април 2023 г.

 

Съобщение

Към документа

 

 


2 септември 2022 г.

 

Съобщение

Към документа

 

 


15 декември 2020 г.

 

Съобщение

Уважаеми господа,
На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК оповестяваме следната сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК и информация по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК:

Известени сме, че днес, новосъздаденото дружеството “Имоти-Т” ЕООД, което е под контрола на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД е сключило следната сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК.  Общо описание на сделката:
“Имоти-Т” ЕООД е подписало предварителен договор за бъдеща покупка на Жилище с РЗП 237,37 м2 заедно с 228.47 идеални части от прилежащия поземлен имот. Към настоящият момент жилището се намира на етап преди подписването на акт № 14 (изградена в груб вид, покрив, ограждащи и вътрешни стени). Плащането се извършва на траншове. За да не увредим интереса на продавача и съответно за да защитим “Имоти-Т” ЕООД от ответни действия на продавача неоповестяваме публично стойността на сделката. Прехвърлянето на “Имоти-Т” ЕООД на правото на собственост върху недвижимия имот се очаква да се извърши не по-късно от 15.09.2021 год. Сделката се извършва в полза на “Имоти-Т” ЕООД. От наличната информация не е възможно да се определи нивото на полза, за продавача от сделка.

Не се установява наличието на заинтересовани страни, съгласно чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК. В “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД не са постъпвали уведомления по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК.   

 

                                                                                    С уважение  _____________

                                                                                                            Явор Ангелов

Към документа

 

 


25 януари 2019 г.

ДО

Акционерите на

„Северкооп-Гъмза Холдинг”АД

 

 

Уважаеми акционери,

Във връзка с публикувана  на страницата на Министерство на финансите Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица и последвалата я медийна кампания, както и зачестилите в тази връзка в последните няколко дни запитвания от акционерите на дружеството, с настоящото ръководството на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД уведомява следното:

 1. Публикуваната на 16.01.2019 г. Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица е предложена за обществено обсъждане в срок до 15.02.2019 г.,  същата не е приета, съотвено не са приети промени в законодателството, които са посочени в нея.
 2. Концепцията няма силата на закон или друг нормативен акт, който да поражда задължения за акционерите на  на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД.
 3. Към настоящия момент за акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД не възникват задължения за преместване на акциите им от регистър А на Централен депозитар АД към регистър Б /подрегистър на инвестиционните посредници/ на Централен депозитар АД.
Ръководството на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АДще продължи да заплаща на Централен депозитар АД дължимите такси за водене на регистър на акционерите на дружеството в регистър А, в който не се дължат такси от страна на акционерите.

 

 


20 декември 2018 г.

ДО

Обществеността

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов, Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционер „Селена Холдинг” АД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 18.12.2018 г „Селена Холдин” АД с ЕИК 825220791 продава акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието в капитала на дружеството се променя по следния начин:
„Селена Холдинг”АД продава 265 000 бр. акции, с което намалява дяловото си участие до 794 168 бр. акции, което са 14.85% от капитала на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.
За промяната в дяловото участие на „Селена Холдинг” АД, дружеството е изпратило уведомително писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД., писмото е получено по електронен път на 20.12.2018 г.

 

 


17 декември 2018 г.

ДО

Обществеността

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов, Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционер „Селена Холдинг” АД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 12.12.2018 г „Селена Холдин” АД с ЕИК 825220791  продава акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието в капитала на дружеството се променя по следния начин:
„Селена Холдинг”АД продава 271 000 бр. акции, с което намалява дяловото си участие до  19.81% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.

За промяната в дяловото участие на „Селена Холдинг” АД, дружеството е изпратило уведомително писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД., писмото е получено по електронен път на 17.12.2018 г.

 

 


14 декември 2018 г.

ДО

Обществеността

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов, Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционер „Зем Инвест” ЕООД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 13.12.2018 г  „Зем Инвест” ЕООД с ЕИК 124517676  продава акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието на в капитала на дружеството се променя по следния начин:
„Зем Инвест”ЕООД продава 342 415 бр. акции, с което намалява дяловото си участие до  18.39% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.

За промяната в дяловото участие на „Зем Инвест” ЕООД, дружеството е изпратило уведомително писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД., писмото е получено по електронен път на 13.12.2018 г.

 

 


5 ноември 2018 г.

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР. СОФИЯ, УЛ. „БУДАПЕЩА” № 16

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционерите

„Холдинг Нов Век” АД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

           Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 31.10.2018 г  „Холдинг Нов Век” АД с ЕИК 121643011  е продало акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието им в капитала на дружеството се променя по следния начин:
 „Холдинг Нов Век” АД продава  430 000  бр. акции  което са 8.04% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.

За промяната в дяловото участие на „Холдинг Нов Век” АД, дружеството е изпратило уведомително писма до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД., получено по електронен път на 05.11.2018 г.

 

 


5 ноември 2018 г.

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР. СОФИЯ, УЛ. „БУДАПЕЩА” № 16

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционерите

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

            Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 31.10.2018 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд и ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд  с управляващо дружество   „Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД с ЕИК са закупили акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието им в капитала на дружеството се променя по следния начин:

            ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд  с управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД записва нови  123 500  бр. акции  което са 2.31% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.
ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд с управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД записва нови  185 100  бр. акции  което са 3.46% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.
Емисия акции с ISIN BG1100026985, общо 308 600 бр. акции което са 5.77% от общия капитал на дружеството
За промяната в дяловото участие на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд  и ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд е получено уведомление от  управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД. Уведомителното писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД е получено по електронен път на 05.11.2018 г.

 

 


27 септември 2018 г.

ДО

Обществеността

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от „Северкооп Гъмза Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.Симеоновско шосе №85з вх.А ап.офис 9, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121661931, представлявано от Явор Ангелов, Изпълнителен директор

Относно: получено уведомление за промяна в дялово участие на акционерите
„Холдинг Нов Век” АД и „Зем Инвест” ЕООД

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 18.09.2018 г  „Холдинг Нов Век” АД с ЕИК 121643011  и „Зем Инвест” ЕООД с ЕИК 124517676 са  закупили акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието им в капитала на дружеството се променя по следния начин:
 „Холдинг Нов Век” АД записва нови  430 000  бр. акции  което са 8.04% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.
„Зем Инвест”ЕООД записва нови  1 325 687  бр. акции  което са 24.79% от капитала на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД.

За промяната в дяловото участие на „Холдинг Нов Век” АД и „Зем Инвест” ЕООД, дружествата са изпратили уведомителни писма до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД., получени са по електронен път на 25.08.2018 г.

 

 


10 юли 2018 г.

ДО

Комисия за финансов надзор

Обществеността

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, ЕИК 121661931,
седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе” № 24, вх. А, ет. 2, ап. офис 8

 

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно решение на Съвета на директорите дружеството от 09.07.2018 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД планира да издаде емисия обезпечени корпоративни облигации. Параметрите на облигационния заем са, както следва:
- обща емисионна стойност на облигационния заем - 20 000 000 (двадесет милиона) лева
- срок (матуритет) на облигационния заем – 8 (осем) години
- лихва – 5,00 %
- период на лихвено плащане: на всеки 6 месеца (два пъти годишно)
- цел – средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоковите пазари, вкл. инвестиции в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти. Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на дружеството с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

 

Дата: 10.07.2018 г.                                                        С уважение: ………………………

Явор Ангелов
Изпълнителен директор

 

 


3 юли 2018 г.

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на
„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София

„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 121661931, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 673 899 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 2 лева, и емисионна стойност 4,00 лева всяка една, с обща номинална стойност 5 347 798 лв. и обща емисионна стойност 10 695 596 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от  5 347 798 лв. на 10 695 596 лв., прието с решения на Съвета на директорите на дружеството от 21.03.2018 г. и 19.04.2018 г.(на основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 9б от Устава на дружеството).Предлагането ще се извърши  съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 649 – E  от 26.06.2018г.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 1 350 000 броя нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. В срок от три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар” АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 1 нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 4,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу набирателна сметка, открита в „Тексим Банк” АД, до изтичане на крайния срок за записване на акции. Началният срок за прехвърляне (търговия) на права и записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на на три работни дни след изтичане на седемте дни от датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News.bg и на интернет страниците на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на „БФБ–София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар” АД. Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили: които са акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на „БФБ – София” АД. Неупражнените в срока за прехвърляне права се предлагат от „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД чрез ИП „Капман“ АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион. Аукционът се провежда на петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централен депозитар АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичане на крайния срок за записване на акции от новата емисия. Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК  е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акциите от новата емисия  ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 38 на КФН. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки за записване на акции до упълномощения ИП „Капман” АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман” АД всеки ден от 9.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите ИП, при спазване на изискванията в Правилника на „Централен депозитар“ АД.  Записването на акции се счита за действително, ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой акции в указания срок и е внесена цялата емисионна стойност на записаните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.  Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN BG04TEXI95451004421601 на името на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД в „Тексим Банк” АД, адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. 

Проспектът за публично предлагане на акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД: София 1700, бул. “Симеоновско шосе“ № 24, вх. А, ет. 2, офис 8, тел.: +359 2 944 0699, лице за контакт: Явор Ангелов, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Антон Домозетски, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на  ИП „Капман“ АД (www.capman.bg), на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД (www.severcoop.com ), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „БФБ-София” АД (www.bse-sofia.bg).

 

 

 


21 март 2018 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа представяме на Вашето внимание Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, проведено на 21.03.2018 г., на което е взето решение за увеличаване на капитала на публичното дружеството.

 

 


16 февруари 2018 г.

Считано от 16.02.2018 г. в СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е назначен нов Директор за връзки с инвеститорите.

 

 


30 януари 2018 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


23 януари 2018 г.

На основание чл.100ш, ал. 1, т.2 от ЗППЦК „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 22.01.2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна относно Съвета на директорите, а именно:

 • Заличени са досегашните членове на Съвета на директорите Господин Стоянов Динев, Камен Мариянов Михайлов и Йордан Йорданов Нотев и са вписани новите членове на Съвета на директорите Явор Венциславов Ангелов, Александър Велиславов Тодоров и Десислава Будьонова Чакърова;
 • Вписан е нов Изпълнителен директор на дружеството Явор Венциславов Ангелов, който ще представлява дружеството.

 

 


18 декември 2017 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 14.12.2017 г. е сключена сделка за продажба по реда на чл.15 от ТЗ на търговското предприятие на дъщерното дружество „Имоти-С“АД, ЕИК: 825256773, с изключение на фирмата на дружеството, притежаваните от него парични средства в брой и по банкови сметки към датата на договора за продажба, притежаваните от него акции от капитала на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831717584, както и вземанията му към „Лотос“ АД – в несъстоятелност, ЕИК: 817047037, на цена 3 000 000 лева (три милиона лева). Купувач на търговското предприятие е „ВЕКТОР БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ ЕООД, ЕИК: 204838095. 

 

 


28 ноември 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за третото тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


8 ноември 2017 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 06.11.2017 г. е постъпило искане за одобрение на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от Съвета на директорите на дъщерното дружество „Имоти-С“АД. Предмет на сделката е продажба на търговското предприятие на „ИМОТИ-С“ АД, ЕИК: 825256773, с изключение на фирмата на дружеството, притежаваните от него парични средства в брой и по банкови сметки към датата на договора за продажба, притежаваните от него акции от капитала на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831717584, както и вземанията му към „Лотос“ АД – в несъстоятелност, ЕИК: 817047037, в полза на „ВЕКТОР БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ ЕООД.

 

 


27 октомври 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


23 август 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува междинен консолидиран финансов отчет за първо полугодие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


17 август 2017 г.

На основание чл.100ш, ал. 1, т.2 от ЗППЦК „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 16.08.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна относно Съвета на директорите, а именно:

 • Заличен е досегашният член на Съвета на директорите Галина Петрова Ковачка и е вписан нов член на Съвета на директорите Господин Стоянов Динев;
 • Вписан е нов Изпълнителен директор на дружеството Господин Стоянов Динев, който ще представлява дружеството.

 

 


28 юли 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


28 юли 2017 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 27.07.2017 г. „Устрем Холдинг“ АД, ЕИК 831717584, дъщерно дружество на емитента, извърши продажба на 84058 (осемдесет и четири хиляди и петдесет и осем) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 84.76% от капитала на своето дъщерно дружество „Емос“ АД, ЕИК 820165483, на цена 400 000 лева (четиристотин хиляди лева).  Купувач на акциите е „Спийд-макс“ ЕООД.

 


25 юли 2017 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 24.07.2017 г. „Имоти-С“ АД, ЕИК 825256773, дъщерно дружество на емитента, сключи договор за закупуване на 1000000 (един милион) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 25.13% от капитала на „Устрем Холдинг“ АД, ЕИК 831717584, на цена 1 000 000 лева (един милион лева).  Продавач на акциите е „Вектор Смол Инвестмънтс Ист Юръп“ ЛТД.

 

 


4 юли 2017 г.

На основание чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД  уведомява, че съгласно решение на редовно Общо събрание на акционерите от 26.06.2017 г. са направени промени в Устава, в седалището и адреса на управление на дружеството, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.07.2017 г. под номер 20170703095345. Новият адрес на управление и за кореспонденция на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД е гр.София, п.к. 1700, район Лозенец, бул.„Симеоновско шосе“ №24, вх.А, ет.2, офис 8.

 

 


30 май 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за първото тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 април 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


27 април 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние за първо тримесечие на 2017 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest17.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121661931&MESSAGE_TYPE=1

 

 


20 април 2017 г.

„На основание чл.148б и във връзка с чл.100т от ЗППЦК „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че:

 1. На 19.04.2017 г. в дружеството е постъпило уведомление по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от акционера „Селена Холдинг“ АД за извършена покупка на 274900 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД. В резултат на сключената сделка „Селена Холдинг“ АД притежава 794 534 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, т.е. дяловото й участие в капитала на дружеството нараства от 19.43% на 29.71%.
 2. На 20.04.2017 г. в дружеството е постъпило уведомление по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от акционера „Нови имоти“ ЕООД за извършена продажба на 275000 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД. В резултат на сключената сделка „Нови Имоти“ ЕООД притежава 0 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, т.е. дяловото участие на инвеститора в капитала на дружеството намалява от 10.28% на 0.00%.“


 


12 април 2017 г.

"Северкооп-Гъмза Холдинг" АД уведомява, че на 12.04.2017 г. са извършени следните сделки:

1. „Имоти-С“ АД, ЕИК 825256773, дъщерно дружество на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, продаде 33492 броя акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи 95.69% от капитала на „Винпром“ АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104055430 на цена 1 953 595 лева (един милион деветстотин петдесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет лева).  Купувач на акциите е Стара планина холд АД, ЕИК 121227995.

2. „Устрем Холдинг“ АД, ЕИК 83171584, дъщерно дружество на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, продаде 19827 броя акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „Дионисий“ АД, гр. Никопол, ЕИК 114075291 на цена 99 135 лева (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и пет лева). Купувач на акциите е Стара планина холд АД, ЕИК 121227995.

3. „Устрем Холдинг“ АД, ЕИК 83171584, дъщерно дружество на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, продаде 10882 дяла, представляващи 80% от капитала на дъщерното си дружество „Устрем“ ООД, гр. Свищов, ЕИК 114075291 на цена 587 628 лева (петстотин осемдесет и седем лева шестстотин двадесет и осем лева). Купувач на дяловете е Стара планина холд АД, ЕИК 121227995.

Връзка към уведомлението


 


3 април 2017 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 03.04.2017 г. е постъпило искане за одобрение на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от Съвета на директорите на дъщерното дружество „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“АД. Предмет на сделката е извършването на продажба на притежаваните от „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД общо 33 492 /тридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и две/ обикновени поименни налични акции, с номинална стойност 2 лв. всяка, на обща номинална стойност 66 984 лв. /шестдесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК: 104055430, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000. Купувач на акциите е „ИМОТИ-С“ АД, дъщерно дружество на „СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД.

 

 


30 март 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 февруари 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


2 февруари 2017 г.

"Северкооп-Гъмза Холдинг" АД уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество "Устрем Холдинг" АД е вписано:

 • извършване на непарична вноска (апорт) на недвижими имоти в капитала на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД на притежавани от „ИМОТИ-С“ АД, друго дъщерно дружество на емитента;
 • увеличение на капитала на "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД от 2 955 000 лв. /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди лева/, разпределен на 2 955 000 /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на 3 978 900 лв. /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин лева/, разпределен на 3 978 900 /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, чрез издаване на нови 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева/, като акциите от увеличението изцяло са записани по емисионна стойност от 1 лв. /един лев/ всяка, от "ИМОТИ-С" АД, срещу извършване на непаричната вноска в размер на 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева/, на притежаваните от него недвижими имоти.

Вписването е извършено в съответствие с процедурата по чл.114, ал.3 от ЗППЦК с отправено искане за одобрение на сделка от Съвета на директорите на дъщерното дружество "Имоти-С" АД и решение на Съвета на директорите на емитента от 10.01.2017 г. Посочената промяна е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 01.02.2017 г. с №20170201113957.

 

 


30 януари 2017 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


30 декември 2016 г.

„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява, че на 27.12.2016 г. е постъпило искане за одобрение на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от Съвета на директорите на дъщерното дружество „Имоти-С“АД. Предмет на сделката е извършването на непарична вноска (апорт) в капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД на притежавани от „ИМОТИ-С“ АД недвижими имоти. В резултат на сделката капиталът на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен от 2 955 000 лв. /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди лева/, разпределен на 2 955 000 /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на 3 978 900 лв. /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин лева/, разпределен на 3 978 900 /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, чрез издаване на нови 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева/, под условие и на основание чл. 195 от ТЗ, че акциите от увеличението бъдат изцяло записани по емисионна стойност от 1 лв. /един лев/ всяка, от "ИМОТИ-С" АД, срещу извършване на непарична вноска в размер на 1 023 900 лв. /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева/, на притежаваните от него недвижими имоти.

 

 


28 ноември 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за третото тримесечие на 2016 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


10 ноември 2016 г.

На основание чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27, ал.1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява за следните промени, вписани на 04.11.2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, свързани с дъщерните й дружества „ИМОТИ-С“ АД, „БЛАТЦА“ АД и „ПЕРУН“ АД:

1. Съгласно договор за преобразуване от 16.08.2016 г. е осъществено вливане на „Блатца“ АД и „Перун“ АД в „Имоти-С“ АД. След вливането дъщерните дружества „Блатца“ АД и „Перун“ АД се прекратяват без ликвидация като всички техни активи и пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения преминават към приемащото дружество „Имоти-С“ АД;

2. В резултат на вливането е увеличен капитала на приемащото дружество „Имоти-С“АД от 5 900 000 лв. /пет милиона и деветстотин хиляди лева/, разпределен на 5 900 000 /пет милиона и деветстотин хиляди/ бр. обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на 7 194 495 лв. /седем милиона сто деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/, разпределен на 7 194 495 /седем милиона сто деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и пет/ бр. обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, чрез издаване на нови 1 294 495 /един милион двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и пет/ бр. обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 1 294 495 /един милион двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева.

 

 


28 октомври 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува уведомление за финансовото си състояние за третото тримесечие на 2016 г.

Уведомлението може да бъде намерено на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


3 октомври 2016 г.

На основание чл.148б и във връзка с чл.100т от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 03.10.2016г. в „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД е постъпило уведомление по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от акционера „Селена Холдинг“ АД за извършена продажба на 275000 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД. В резултат на сключената сделка „Селена Холдинг“ АД притежава 519634 бр. акции от капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД, т.е. дяловото й участие в капитала на дружеството намалява от 29.72% на 19.44%.

 

 


12 август 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


10 август 2016 г.

На основание чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.4 от ЗПЗФИ и чл.27, ал.1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД уведомява за следните промени, вписани на 09.08.2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, свързани с дъщерното й дружество „Устрем Агро“ АД:

1. Промяна в наименованието на дружеството от „Устрем Агро“ АД на „Устрем Холдинг“ АД;

2. Увеличение на капитала на дружеството от 1 955 000 лв. /един милион деветстотин петдесет и пет хиляди лева/, разпределен на 1 955 000 /един милион деветстотин петдесет и пет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на 2 955 000 лв. /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди лева/, разпределен на 2 955 000 /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, чрез издаване на нови 1 000 000 /един милион/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 1 000 000 /един милион/ лева в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2016г.

 

 


21 юли 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


30 май 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 май 2016 г.

Уведомяваме Ви, че дружеството "Фарма-М" АД – в ликвидация, в което дъщерното дружество "Перун" АД на "Северкооп Гъмза Холдинг" АД притежава 90.3% от капитала, е заличено в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 25.05.2016 г.

 

 


27 април 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 април 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest16.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 март 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 февруари 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 януари 2016 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com

 

 


24 ноември 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


11 ноември 2015 г.

На основание чл.114а, ал.7 от ЗППЦК, „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД  уведомява, че: 

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 29.10.2015г. за овластяване на Съвета на директорите, взето на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, и дадено писмено съгласие от членовете на Съвета на директорите на основание чл.73, ал.1 от ТЗ, се извърши непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ АГРО“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на дъщерни търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ" АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ" АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС" АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015 г. на Агенция по вписванията. С направената непарична вноска е увеличен капиталът на „УСТРЕМ АГРО“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции са записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената апортна вноска. Увеличението на капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ АГРО“АД в резултат на непаричната вноска е вписано в Търговския регистър, воден към Агенцията по вписванията, под №2015111055225.

 

 


9 ноември 2015 г.

Уведомление по реда на чл.100ш, ал.1, т.1 от ЗППЦК и чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа:

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД уведомява, че с решение на Извънредното общо събрание на акционерите от 29.10.2015 г. е направена промяна в Устава на дружеството, вписана в Търговския регистър, воден към Агенцията по вписвания, под №20151109080937.

 

 


22 октомври 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com

 

 


5 август 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


21 юли 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com

 

 


17 юли 2015 г.

Уведомление по реда на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК и чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2: "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД уведомява, че на 16.07.2015 г. в Търговския регистър е вписана промяна относно състава на Съвета на директорите, а именно: Заличен e досегашният член на Съвета на директорите Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска и е вписан Йордан Йорданов Нотев за нов член на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.

 

 


1 юни 2015 г.

Считано от 01.06.2015 г. директор за връзки с инвеститорите е Даниела Великова Христова.

 

 


28 май 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 април 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


22 април 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest15.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


27 март 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


27 февруари 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


23 януари 2015 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


13 ноември 2014 г.

На 12.11.2014 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД придоби 200 000 (двеста хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София, с което участието в капитала на дружеството възлиза на 91,53%.

На 12.11.2014 г.Устрем Агро” АД – дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД придоби 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София , с което участието в капитала на дружеството възлиза на 1,69%.

На 12.11.2014 г. „Блатца” АД – дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД придоби 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София, с което участието в капитала на дружеството възлиза на 6,78%

 

 


11 ноември 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


22 октомври 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 август 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 август 2014 г.

На 25.08.2014 г.  "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД сключи сделка за продажба на 10 280 броя акции или 92,02% от капитала на дъщерното дружество "Буллип" АД, гр. София.

 


28 юли 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


Днес, 25 юли 2014 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10, в съответствие с покана за свикване извънредно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 19.06.2014 г., оповестена в Агенцията X3News на 20.06.2014 г., публикувана  на  интернет страницата на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите. В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че не присъстват акционери. Г-жа Боцева - Директор за връзки с инвеститорите на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 11 август 2014 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.


 


19 юни 2014 г.

Уведомление по реда на чл.100, ал.1, т.2 от ЗППЦК и чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2: "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД уведомява, че на 19.06.2014 г. в Търговския регистър е вписана промяна относно състава на Съвета на директорите, а именно: Заличени са досегашните членове на Съвета на директорите Цветко Георгиев Тихолов и Антоанела Емилова Костадинова и са вписани следните лица за нови членове на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска и Камен Мариянов Михайлов. Вписан е нов Изпълнителен директор на дружеството Галина Петрова Ковачка, който ще представлява дружеството.

 

 


23 май 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


Днес, 07 май 2014 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 26.03.2014 г., оповестена в Агенцията X3News на 31.03.2014 г., публикувана на страницата в интернет на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично  и по пълномощие 55 броя акции – 0,002% от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 22 май 2014 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 


30 април 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


24 април 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest14.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


23 април 2014 г.

На 23.04.2014 г. в "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД се е получило уведомление по чл.145 от ЗППЦК от акционера "Селена Холдинг" АД за увеличаване на правата на глас от 274350 бр. акции на 756559 бр. акции или 28,29% от капитала на "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, в резултат на придобиване, чрез вливане на акционера "Рейнхам България" ЕООД.

 

 


26 март 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 февруари 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


14 февруари 2014 г.

На 14.02.2014 в търговски регистър е заличен Младен Иванов Мутафчийски - член на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, поради неговата смърт.

 


28 януари 2014 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


21 януари 2014 г.

Северкооп-Гъмза Холдинг" АД е получил уведомление от акционера "Селена Холдинг" АД за увеличаване на правата на глас с 18,03%, чрез дружество, върху което лицето е придобило контрол. С това участието в капитала на „Северкооп-Гъмза Холдинг" АД на този акционер пряко и чрез притежаваното от него дружество, от 274350 броя акции или 10,26%, заедно с контролираното дружество се увеличава на 28,29%.

 

 


22 ноември 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


22 октомври 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 август 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 юли 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


На 14 юни 2013 г.

в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

Протокол от Общото събрание може да бъде на:

http://www.severcoop.com/Action.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 май 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


Днес, 28 май 2013 г.

в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 23.04.2013 г., оповестена в Агенцията X3News на 23.04.2013 г., публикувана на страницата в интернет на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично  и по пълномощие 50 броя акции – 0,00% от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 14 юни 2013 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 

 


26 април 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 април 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2013 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest13.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 март 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 февруари 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 януари 2013 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


12 декември 2012 г.

На 11.12.2012 „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи договор за покупка на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София, с което участието в капитала на дружеството възлиза на 88,14%.

На 11.12.2012 „Буллип” АД – дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи договор за покупка на 400 000 (четиристотин хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София , с което участието в капитала на дружеството възлиза на 6,78%.

На 11.12.2012 „Блатца” АД – дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи договор за покупка на 300 000 (триста хиляди) броя акции от капитала на „Имоти – С” АД, гр. София, с което участието в капитала на дружеството възлиза на 5,08%.

 

 


28 ноември 2012 г.

Уведомяваме Ви за увеличение на капитала на дъщерното дружество "Имоти – С" АД. Увеличенито е извършено чрез апортна вноска на недвижим имот и вписано в Търговски регистър на 27.11.2012 г.  В резултат на това участието на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД в капитала на "Имоти – С" АД  възлиза на 45,76%.

 

 


27 ноември 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 октомври 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 септември 2012 г.

"Северкооп-Гъмза Холдинг" АД е получил уведомление от "Гусберг България" ЕООД за закупуване на 101913 бр. акции от "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, с което делът му в капитала възлиза на 274350 броя акции или 10,26%.

 

 


20 септември 2012 г.

В град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 30.07.2012 г., оповестена в Агенцията X3News на 24.07.2012 г. в 09.39 ч., оповестена на страницата в интернет на дружеството, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

Протокол от Общото събрание може да бъде на:

http://www.severcoop.com/Action.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 август 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 юли 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


6 юли 2012 г.

"Северкооп-Гъмза Холдинг" АД е получил уведомление от "Гусберг България" ЕООД за закупуване на 153 027 бр. акции от "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, с което делът му в капитала възлиза на 153 027 броя акции или 5,72%.

 

 


26 юни 2012 г.

"Северкооп-Гъмза Холдинг" АД е получил уведомление от "Рейнхам България" ООД за закупуване на 129 949 бр. акции от "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, с което делът му в капитала достига 482 209 броя акции или 18,03%.

 

 


На 14 юни 2012 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 17.04.2012 г., оповестена в Агенцията X3News на 10.04.2012 г. в 16,32 ч., оповестена на страницата в интернет на дружеството, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

Протокол от Общото събрание може да бъде на:

http://www.severcoop.com/Action.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


28 май 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 

Днес, 22 май 2012 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 17.04.2012 г., оповестена в Агенцията X3News на 10.04.2012 г. в 16,32 ч., оповестена на страницата в интернет на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично и по пълномощие 74247 броя акции – 2,78% от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 14 юни 2012 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 


27 април 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


24 април 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2012 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest12.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 март 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


27 февруари 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


27 януари 2012 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


23 декември 2011 г.

На 22.12.2011 г.  "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД сключи сделка за продажба на 69 289 броя акции от капитала на дъщерното дружество "Рибовъдство" АД, гр. Русе за обща стойност 561 240,90 лв.

 

 


25 ноември 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за деветмесечието на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 октомври 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 август 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 юли 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


2 юни 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД уведомява своите акционери, че на 10.06.2011 изтича 5-годишния давностен срок за получаване на дивидента за 2005 г.
Изплащането на дивиденти се извършва по следните начини:
- лично в офиса на дружеството (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено пълномощно);
- чрез превод по лична банкова сметка. За целта е необходимо акционерът да изпрати молба в свободен текст, в което да посочи трите си имена, ЕГН, лична банкова сметка IBAN и банков код BIC. В тези случаи разходите по изпращането на сумата са за наша сметка.

Адресът на дружеството е: София 1504, ул. "Анджело Ронкали" № 10
Електронна поща: office@severcoop.com

 

 


27 май 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 май 2011 г.

Днес, 25 май 2011 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 11.04.2011 г., оповестена в Агенцията X3News на 06.04.2011 г., оповестена на страницата в интернет на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично 25 броя акции – 0.0009% от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов, изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 14 юни 2011 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 

 


28 април 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


18 април 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest11.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 март 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 февруари 2011 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 януари 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


06 декември 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД придоби 6230 броя акции (23,38%) от капитала на дъщерното дружество "Блатца" АД, гр. Ракитово за обща стойност 149 520 лв. След покупката участието на Холдинга се увеличи на 80,45 % от капитала на дружеството.

 


26 ноември 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


22 септември 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за деветмесечието на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


11 август 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


12 юли 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 май 2010 г.

Днес, 25 май 2010 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 09.04.2010 г., оповестена в Агенцията X3News на 07.04.2010 г. в 11,45 ч., оповестена на страницата в интернет на дружеството, трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично 25 броя акции – 0.0009% от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов, изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 10 юни 2010 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 

 


25 май 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


19 април 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest10.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


29 март 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


22 февруари 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


25 януари 2010 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 ноември 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


23 октомври 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


21 октомври 2009 г.

На 20.10.2009 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД (дъщерно дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД) сключиха сделки за продажба на участието си в капитала на „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора. Участието на двете дружества възлиза общо на 1 679 239 броя акции или 47,98% от капитала на „Медийни системи” АД, като „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД сключи сделка за 1 422 858 броя акции, а „Перун” АД за 256 381 броя акции. Акциите на дружеството не са преоценявани. Резултатът от сделката за „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е загуба в размер на 2,92 лева на акция. Причините за вземане на решение за продажба са влошеното финансово състояние на „Медийни системи” АД, произтичащо от бързо изменящите се условия на външните пазари, свиване на продажбите и рязко намаляване на продажните цени на CD и DVD, съпроводено с увеличаващите се разходи за тяхното производство. Вземанията на дружеството нарастват, като голяма част от тях са несъбираеми, има неуредени плащания на лицензионни такси и други задължения. Акциите на „Медийни системи” АД се търгуват на фондовата борса, като цената им от началото на 2008 г. се понижава и към датата на сделката е 0,75 лева за акция. Сделките са сключени на цена 1,02 лева на акция.

 

 


11 август 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


30 юли 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


30 май 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 май 2009 г.

Днес, 26 май 2009 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 15.04.2009 г., оповестена в Агенцията X3News на 13.04.2009 г. в 12.11 ч., поместена във в-к „Новинар” бр. 86/15.04.2009  г. трябваше да се проведе заседание на Общото събрание на акционерите.

В обявения начален час за започване на събранието – 11.00 часа, бе констатирано, че присъстват акционери, представляващи лично 25 броя акции – 0.0009 % от капитала на Холдинга. Г-н Тихолов изпълнителен директор на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД обяви, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на заседание на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон обяви отлагането на провеждането събранието за 11 юни 2009 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обявената покана.

 

 


7 май 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest9.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


13 март 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува годишен финансов отчет за 2008 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest8.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 февруари 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest8.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


26 януари 2009 г.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД публикува тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Отчетът може да бъде намерен на:

http://www.severcoop.com/Invest8.html

http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp

http://www.x3news.com/

 

 


19 юни 2008 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 19 юни 2008 г., в град София, ул. “Анжело Ронкали” № 10 в съответствие с обява за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър на 09.04.2008 г., оповестена в Агенцията X3News на 09.04.2008 г. в 11,13 ч., поместена във в-к „Новинар” бр. 88/14.04.2008 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД.
В обявените в поканата за свикване на Общо събрание дата и начален час за провеждане на събранието – 30.05.2008 г. от 11.00 часа, бе констатирано, че не са налице изискванията на Търговския закон за необходимия кворум за провеждане на Общото събрание и в съответствие с Търговския закон събранието беше отложено за 19 юни 2008 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, съгласно предварително обнародваната покана.
В обявения час за започване на събранието – 11.00 ч. г-н Илиан Шотлеков – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор  констатира, че присъстват акционери, които представляват лично или по пълномощие 530 585 броя акции. Представени са 19,84 % от капитала на Холдинга. Събранието е законно и може да взема решения.
Събранието бе открито от г-н Илиан Шотлеков, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД. Г-н Шотлеков предложи за председател на събранието да бъде избран Цветко Тихолов, за секретар – Галина Ковачка, а за преброители – Таня Боцева и Емилия Михайлова. Други предложения не бяха направени. Г-н Шотлеков подложи на гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието  г-н ЦВЕТКО ТИХОЛОВ, ЕГН 4904076508, за секретар – г-жа ГАЛИНА КОВАЧКА, ЕГН 7309187998 и за ПРЕБРОИТЕЛИ:

 1. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА БОЦЕВА, ЕГН 7604246553;
 2. ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН 7909126696.

“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против” – 0, “въздържали се” - 0 броя акции.
Председателят на общото събрание г-н Тихолов прочете предварително оповестения дневен ред.
По точка първа от дневния ред:
Председателят на събранието г-н Тихолов запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството през 2007 г.


По т. 1 от дневния ред бе дадена думата за изказвания, но такива не бяха направени от акционерите. Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД през 2007 г.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка втора от дневния ред:
Председателят на събранието даде думата на г-жа Галина Ковачка да запознае събранието с годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор. Г-н Тихолов информира акционерите за изплащането на дивиденти съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Правото на дивидент се погасява с изтичането на пет годишен давностен срок от датата на вземане на решение за разпределението на печалбата. В тази връзка бе предложено Общото събрание да вземе решение за отписването на неполучения дивидент за 2002 г. в размер на 160 919,92 лв.
По тази точка не бяха направени изказвания и г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения

РЕШЕНИЕ:
1. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

РЕШЕНИЕ:
2. Общото събрание на “СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД ОТПИСВА неполучените дивиденти от акционерите за 2002 г. в размер на 160 919,92 лв - поради изтичането на давностния срок за получаването им.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка трета от дневния ред:
Председателят на събранието даде думата на г-жа Галина Ковачка да прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. Нямаше изказвания по тази точка и г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на “Северкооп-Гъмза Холдинг”АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка четвърта от дневния ред:
Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството и даде думата за изказвания. Желаещи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка пета от дневния ред:
Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г., а именно:
Печалбата на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД за 2007 г. в размер на 143 825,80 лв. се разпределя както следва:

 1. Сума в размер на 14 382,58 лв. за фонд “Резервен”;
 2. Остатъкът в размер на 129 443,22 лв. остава като неразпределена печалба.

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Печалбата на “Северкооп-Гъмза Холдинг” АД за 2007 г. в размер на 143 825,80 лв. се разпределя както следва:

 1. Сума в размер на 14 382,58 лв. за фонд “Резервен”;
 2. Остатъкът в размер на 129 443,22 лв. остава като неразпределена печалба.

“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка шеста от дневния ред:
Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството за промяна в седалището на дружеството и даде думата за изказвания. Желаещи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството: от София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 99 на София 1504, ул. „Анжело Ронкали” № 10.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка седма от дневния ред:
Председателят на събранието прочете проекта за решение, предложен от Съвета на директорите на дружеството за промяна в устава на дружеството, а именно:

 1. Чл. 3, ал. 2 се променя както следва:

„(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1504, ул. „Анжело Ронкали № 10”.

 1. Чл. 30, ал. 2 се променя така:

„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”

 1. Чл.39, ал. 1 се променя така:

„(1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от общото събрание на акционерите.”

 1. Чл. 40 се променя така:

„Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.”

 1. Чл. 48, ал. 4 се променя така:

„(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.”

 1. Текстът на Параграф 3 от „Заключителните разпоредби” се допълва с „и на 19 юни 2008 г. в гр. София.”

Председателят на събранието даде думата за други предложения и изказвания. Желаещи да се изкажат нямаше. Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД приема следните промени в устава на дружеството:
Чл. 3, ал. 2 се променя както следва:
„(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1504, ул. „Анжело Ронкали № 10”.

 1. Чл. 30, ал. 2 се променя така:

„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”

 1. Чл.39, ал. 1 се променя така:

„(1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от общото събрание на акционерите.”

 1. Чл. 40 се променя така:

„Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.”

 1. Чл. 48, ал. 4 се променя така:

„(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.”

 1. Текстът на Параграф 3 от „Заключителните разпоредби” се допълва с „и на 19 юни 2008 г. в гр. София.”

“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

 

По точка осма от дневния ред:
В съответствие с приетото решение за промени в устава председателят на събранието даде думата за предложения. Г-н Орлин Милев – пълномощник на „Рейнхам – България” ЕООД и „Селена Холдинг” АД предложи Съвета на директорите да се състои от 3 (три) лица. Други предложения не постъпиха и председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание ОПРЕДЕЛЯ Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД да се състои от три лица.
“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 0 броя акции.

Председателят на събранието докладва постъпилото на 24.03.2008 г. заявление от Илиан Георгиев Шотлеков, с което същият изразява желание да бъде освободен като член на СД на ”Северкооп – Гъмза Холдинг” АД. Председателят на събранието призова акционерите да направят предложения за промени в състава на Съвета на директорите. Г-н Орлин Милев, в качеството си на пълномощник на акционерите „Рейнхам – България” ЕООД и „Селена Холдинг” АД предложи г- Илиан Шотлеков и г-н Стоян Николов да бъдат освободени като членове като по този начин СД се състои от трима членове - Младен Мутафчийски, Стефанка Стефанова и Цветко Тихолов. Не постъпиха други предложения, въпроси и възражения.
Председателят на събранието г-н Тихолов предложи за гласуване следните решения:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Илиан Георгиев Шотлеков, ЕГН 5611084600.

“За” направеното предложение гласуваха 530 585 броя акции, “против” – 0, “въздържали се” - 0 броя акции.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стоян Йорданов Николов, ЕГН 4409121582.

“За” направеното предложение гласуваха 529 776 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 809 броя акции.

Г-н Орлин Милев предложи възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението да бъде определено в размер на девет минимални работни заплати установени за страната. Председателят на събранието даде думата за други предложения. Такива не постъпиха. Г-н Тихолов предложи за гласуване следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението в размер на девет минимални работни заплати установени за страната.

“За” направеното предложение гласуваха 482 768 броя акции, “против”0, “въздържали се” – 47 817 броя акции.

 

По точка девета от дневния ред:
Председателят на събранието г-н Тихолов прочете предложението на СД за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2008 г. да бъде избран г-н Иван Владимиров Златков, диплом № 0195. Други предложения не бяха направени.
Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:
Общото събрание ИЗБИРА г-н ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ за регистриран одитор на “СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД за 2008 г.

“За” направеното предложение гласуваха 529 776 броя акции, “против”0, “въздържали се” - 809 броя акции.

Председателят на събранието г-н Тихолов се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и зададат въпроси, които ги вълнуват независимо, че обявеният дневен ред на събранието е изчерпан. От страна на акционерите въпроси не бяха зададени.
Председателят на събранието г-н Тихолов обяви дневния ред за изчерпан и закри събранието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:                  _____________________

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:                        _____________________

 

ПРЕБРОИТЕЛИ:  1. ___________________

                      2. ___________________

 

 


15 април 2008 г.

Съветът на директорите на “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.05.2008 г. от 11.00 ч. в гр. София, община Оборище, ул. “Анжело Ронкали”№ 10, при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.;
6. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за промяна на адреса на управление;
7. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството;
8. Приемане на решение за извършване на промени в състава на съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението ; проект за решение – ОС на акционерите приема предложенията на акционерите за промени в състава на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на които няма да бъде възложено упралението ;
9. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2008 г.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на Холдинга - София, ул. “Г. С. Раковски” 99, ет.5, стая 9. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Право на глас в ОС се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 15.05.2008 г. включително, съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от “Централен депозитар”АД. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 ч. на 30.05.2008 г. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност, удостоверение за актуално правно състояние, писмено пълномощно, ако не са законни представители и депозитарна разписка. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2008 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 часа. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.