За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти

 


Всеки акционер има право на дивидент при разпределение на печалбата на дружеството. Решението за разпределение на дивидент се взема от Общо събрание на акционерите при провеждане на редовното му заседание. Печалба за съответна година се разпределя при решение на ОСА след приключване на финансовата година и приемане на годишния финансов отчет на дружеството.

Съгласно действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и дивидент, се погасява с 5-годишна давност.
"Северкооп – Гъмза Холдинг" Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 години. Изплащането на дивиденти се извършва по следните начини:
- лично в офиса на дружеството (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено пълномощно);
- чрез превод по лична банкова сметка. За целта е необходимо акционерът да изпрати молба в свободен текст, в което да посочи трите си имена, ЕГН, лична банкова сметка IBAN и банков код BIC. В тези случаи разходите по изпращането на сумата са за наша сметка.

Адресът на дружеството е: гр. София 1700, район Оборище, бул. Симеоновско шосе 24, вх. А, ет. 2, офис 8.

Електронна поща: office@severcoop.com

 

"Северкооп – Гъмза Холдинг" е изплащал дивидент на акционерите - физически лица (след приспадане на дължимия данък), както следва:

година
дивидент за една акция
1998
0.40 лв./акция
недължим
1999
0.102 лв./акция
недължим
2000
0.102 лв./акция
недължим
2001
0.102 лв./акция
недължим
2002
0.102 лв./акция
недължим
2003
0.102 лв./акция
недължим
2004
0.00 лв.
-
2005
0.13 лв./акция
недължим
2006
0.06 лв./акция
недължим
2007
0.00 лв.
-
2008
0.00 лв.
-
2009
0.00 лв.
-
2010
0.00 лв.
-
2011
0.00 лв.
-
2012
0.00 лв.
-
2013
0.00 лв.
-
2014
0.00 лв.
-
2015
0.00 лв.
-
2016
0.00 лв.
-
2017
0.00 лв.
-
2018
0.00 лв.
-
2019
0.00 лв.
-
2020
0.00 лв.
-
2021
0.00 лв.
-