За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти
Финансови отчети
2016 г.
Консолидирани финансови отчети
2016 г.


Годишен отчет 2016 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Декларация за корпоративно управление

Приложение 11

Одиторски доклад

Декларация на одитора на основание чл.100н, чл.4, т.3 от ЗППЦК

 


Годишен отчет 2016 г.

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Декларация за корпоративно управление на консолидирана основа
Четвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Четвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиТрето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Трето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиВторо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Второ тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33

 


Първо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация по чл.28

Отчет за дейността

Информация по чл.33